Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost TECOM paper s.r.o., IČ 26447401, se sídlem Toužimská 948/24b 197 00 Praha 9, jako prodávající a/nebo poskytovatel služby (dále jen dodavatel) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen odběratel). Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. VOP jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv nebo závazných objednávek kupní smlouvu nahrazující.

2. VOP stanovují hlavní zásady dodavatelsko-odběratelských vztahů, podmínky výroby, dodávek a nakládání s produkty ve smluvním vztahu sjednanými. Jakákoli odchylka od těchto podmínek bude považována za neplatnou od samého počátku, pokud Stranami nebude včas, jednoznačně a písemnou formou sjednána a podepsána jejich zplnomocněnými zástupci. Objednávka odběratele zadaná dodavateli bude považována za bezpodmínečné přijetí těchto podmínek.

3. Na základě výše uvedeného budou odchylky od těchto VOP navržené odběratelem a akceptované dodavatelem vždy prováděny na riziko a účet odběratele, jenž ponese veškeré náklady na tyto odchylky.

4. Odběratel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součástí tvoří reklamační řád v bodě VI a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Objednávky, kupní smlouvy

1. Vzájemné vztahy mezi dodavatelem a odběratelem jsou vždy upraveny smluvně, přičemž za uzavřený se považuje i vztah založený na základě dodavatelem potvrzené objednávky.

2. Povinností odběratele při založení nového dodavatelsko-odběratelského vztahu, je poskytnout dodavateli veškeré své identifikační doklady, tj. zejména kopie výpisu z obchodního rejstříku, případně živnostenského listu, a osvědčení o přidělení IČ.

3. Odběratel dále dodá, pro realizaci svého požadavku (objednávky), veškeré dodavatelem specifikované podklady potřebné pro realizaci produktu a poskytne mu nezbytnou součinnost v souvislosti se specifikací všech parametrů dodávaného produktu (výrobních podkladů, korektur, vzorů, podmínek dodávek apod.).

4. Neposkytne-li odběratel dodavateli potřebné podklady nebo součinnost v přípravném období, vyhrazuje si dodavatel právo pozastavit zahájení výroby produktu až do doby, kdy tyto podmínky budou splněny a o dobu prodlení prodloužit dohodnutou lhůtu plnění.

5. Dodavatel má právo nepřijmout objednávku odběratele, který v minulosti řádně nesplnil své smluvní závazky.

6. Dodavatel neodpovídá za neshody věcné nebo obsahové v odběratelem dodaném a schváleném zadání (objednávce, podkladech), pokud na ně odběratel písemně neupozornil a nežádal jejich odstranění, nebo v případech, kdy dodavatel objednatele na neshody upozornil a objednatel přesto na jejich dodržení trval, stejně jako nemohl-li dodavatel tuto neshodu zjistit. Pokud bude těmito vlivy snížena kvalita zadání a následně kvalita výsledného produktu, nebude tato skutečnost posuzována jako neshoda (nekvalitní plnění) ze strany dodavatele.

7. Dodavatel neodpovídá za případné porušení duševního vlastnictví, nebo autorských práv, kterých se ve smluvním vztahu (zadání produktu) dopustí odběratel. V případě uplatnění jakýchkoli sankcí vůči dodavateli z titulu takového porušení je dodavatel oprávněn požadovat na odběrateli náhradu takto vzniklé škody.

8. Veškeré parametry dodávaného produktu jsou specifikovány v cenové nabídce, případně s ní spojeném grafickém náhledu předložené před první realizací výroby produktu.

9. Podmínky poptávky produktu jsou: název, tvar a rozměry produktu, použitý materiál, množství, počet barev, grafická předloha, specifikace provedení výstupu (návin, balení, …), zamýšlený způsob aplikace a použití (specifikace povrchu, venkovní nebo vnitřní použití…) požadovaný termín dodání

10. Podmínky první objednávky produktu jsou: název produktu dle cenové nabídky dodavatele, rozměry a objednávané množství produktu, cena a číslo nebo datum cenové nabídky dodavatele, požadovaný termín dodání, dodací a fakturační adresa.

11. Náležitosti opakované objednávky produktu jsou: referenční kód položky dodavatele, název a množství produktu, cena, číslo a datum vystavení cenové nabídky dodavatele, požadovaný termín dodání, dodací a fakturační adresa.

12. Odběratel hradí dodavatelem stanovené náklady spojené s přípravou výroby - zejména za tiskové formy. Tyto zůstávají jeho majetkem a jsou po dobu 12 měsíců od poslední realizace výroby produktu uloženy u dodavatele pro možné další použití. Pokud si je odběratel do 14 měsíců od poslední realizace výroby produktu nevyzvedne, dodavatel má právo s nimi naložit dle svého uvážení.

13. U některých výchozích materiálů, polotovarů pro výrobu (dále nestandardní materiály), které nejsou v běžné nabídce dodavatele, je jejich výrobcem požadováno minimální odběrové množství. Při plánování výroby produktu z těchto nestandardních materiálů dodavatel předem upozorní odběratele na tuto skutečnost. Odběratel je, v případě, že potvrdí takovou objednávku, povinen při první realizaci výroby produktu uhradit celé pořízené množství materiálu. Část materiálu, která případně nebude využita, dodavatel na své náklady uskladní odběrateli po dobu 6 měsíců od první realizace pro další možné použití. V následných realizacích (opakované výrobě) bude z ceny odečtena poměrná část uhrazené hodnoty vstupního materiálu. Pokud uplyne uvedená 6 měsíční lhůta, aniž by došlo k další realizaci, má dodavatel právo s nevyužitou částí materiálu naložit dle svého uvážení, bez předchozího upozornění odběratele.

14. Realizace produktu je zahájena vždy až na základě oběma stranami potvrzené smlouvy (objednávky). Výchozím podkladem pro uzavření smluvního vztahu (smlouva / objednávka) mezi oběma stranami je cenová nabídka zasílaná dodavatelem na základě písemné poptávky odběratele specifikující požadavky na produkt. Na základě cenové nabídky vystaví odběratel objednávku s náležitostmi dle čl. 10 a 11 Všeobecných obchodních podmínek. Potvrzením objednávky dodavatelem je uzavřena kupní smlouva.

15. Pokud se smluvní strany dohodnou na zrušení smlouvy je odběratel povinen uhradit dodavateli veškeré do toho okamžiku vynaložené náklady na realizaci, a to až do výše celkové smluvně dohodnuté ceny.

16. Dodavatel informuje odběratele o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na kvalitu produktu nebo jeho zamýšlené použití.

17. Dodávaný produkt bude zhotoven a dodán v kvalitě odpovídající možnostem příslušné výrobní technologie a objednávkou potvrzeným parametrům.

18. Dodavatel plně odpovídá za čitelnost pouze těch čárových kódů, které v rozměrech a barevném provedení (včetně barvy pozadí) splňují požadavky příslušných norem (EAN).

19. Dodavatel se může v dodávce, vzhledem k charakteristickým možnostem výrobní technologie, odchýlit od odběratelem specifikovaného množství, a to maximálně o +/-5% z celkového jednorázově dodávaného množství jedné položky. Odběratel je povinen plnění splňující toto kritérium odebrat a uhradit cenu za skutečně dodané množství. Drobné odchylky v jakosti, symetrii, formátu a barvě, nemohou být důvodem pro odmítnutí produktů. Při vyhodnocení, zda daná dodávka vyhovuje přípustným limitům, musí být učiněn průměr z celé zásilky tak, aby k jejímu zamítnutí nemohlo dojít na základě malého počtu vzorků.

20. Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení týkající se prodávaných produktů, či dodavatelem poskytovaných vzorků, vycházejí z testů, které jsou pokládány za spolehlivé, avšak nepředstavují garanci či záruku. Strany tímto potvrzují, že veškeré produkty a/anebo vzorky jsou prodávány a/anebo poskytovány na základě výhradní odpovědnosti odběratele před samotným použitím nezávisle rozhodnout, zda příslušné produkty budou pro účely odběratele vhodné. Vzorky jsou dodavatelem dodávány výhradně pro informační účely a nepředstavují výslovnou a/anebo implicitní garanci a/anebo záruku z hlediska vyhovění jakýmkoli podmínkám, jakosti, popisu, prodejnosti či vhodnosti pro daný účel. Předpokládá se, že odběratel si tyto parametry ověří již před samotným objednáním produktů.

21. Samolepicí etikety jsou mnohdy aplikovány za specifických podmínek na velmi širokou škálu povrchů (materiál, struktura, tvar) a během své životnosti jsou vystaveny různým vlivům prostředí. Rovněž vrchní materiály a lepidla, které se používají k výrobě etiket, případně barvy, kterými jsou potištěny, mají různé vlastnosti a odolnosti. Dodavatel na základě požadavků odběratele navrhne vrchní materiál etikety, lepidlo a technologii potisku, případně další úpravy. Jedná se o doporučení na základě informací získaných od odběratele. Za tato doporučení však dodavatel nenese žádnou odpovědnost. Z tohoto důvodu dodavatel doporučuje, aby si odběratel vyžádal vzorky materiálu, ze kterého budou etikety vyrobeny (případně s potiskem) a provedl si zkoušky lepivosti na konkrétní povrch a odolnosti materiálu etikety a potisku proti vlivům prostředí, kterým bude etiketa během své životnosti vystavena.

22. Veškeré úkony dodavatele a odběratele lze činit taktéž v telefaxové nebo elektronické podobě.

23. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

24. Kontaktní adresa dodavatele: TECOM paper s.r.o. Toužimská 948/24b 197 00 Praha - Kbely.

III. Cenové nabídky, ceny a platební podmínky

1. Cenová nabídka obsahuje návrh cen (nákladů) za realizaci požadavků zákazníka, včetně návrhu platebních podmínek. Cenová nabídka dodavatele nepředstavuje nabídku pevně stanovenou. Dodavatel si výslovně vyhrazuje právo, kdykoli před potvrzením objednávky ze strany odběratele, tuto nabídku upravit či stáhnout. (Jestliže odběratel předá data, technické výkresy, míry apod., bude je dodavatel považovat za úplné a přesné a jeho nabídka z nich může vycházet.)

2. Pokud není cenovou nabídkou dodavatele navrženo jinak, rozumí se, že kupní cena je stanovena EXW (bez zahrnutých nákladů na balení a  dopravu).

3. K ceně produktu je připočítána platná sazba DPH. Uvedené daně, cla a/anebo poplatky uhradí odběratel.

4. Platební podmínky jsou sjednávány individuálně, na základě návrhu v cenové nabídce dodavatele.

5. Odběratel je povinen uhradit dodavateli sjednanou kupní cenu za sjednaných podmínek.

6. Prodávající bude kdykoli oprávněn požadovat provedení zálohové anebo hotovostní platby k okamžiku dodání produktů anebo poskytnutí finanční záruky ve formě potvrzené oprávněným zástupcem dodavatele, a sice za účelem zajištění úhrady kupní ceny příslušných produktů.

7. Jestliže odběratel nedostojí svým závazkům podle těchto VOP, mezi jinými včetně zaplacení kupní ceny, bude okamžitě považován za osobu porušující právoplatnou smlouvu, aniž by k tomu bylo zapotřebí zaslání jakékoli upozornění anebo soudní žaloby. V takovém případě dodavatel bude oprávněn pozastavit plnění svých závazků na základě těchto VOP, mezi jinými včetně pozastavení zásilek produktů, aniž by odběratel byl tímto zproštěn svých povinností, přičemž veškeré platby a úroky, jež bude odběratel povinen uhradit dodavateli, se stanou okamžitě splatnými.

Prodávající bude kdykoli oprávněn, výhradně na základě svého vlastního uvážení a bez nutnosti podávat písemné upozornění, provést si zápočet jakékoli odběratelem neuhrazené částky a/anebo poplatku vůči jakékoli částce splatné ze strany dodavatele odběrateli.

8. V případě prodlení odběratele s platbou je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení po datu splatnosti platby.

IV. Dodací podmínky, vlastnické právo a duševní vlastnictví

1. Pokud není cenovou nabídkou dodavatele navrženo jinak, bude do faktury automaticky přidána položka dopravné.

2. Pokud si odběratel zajišťuje dopravu svým dopravcem, na svůj vlastní účet, uvede to ve své objednávce. Vlastní dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním tomuto dopravci. Předáním přechází nebezpečí škody na věci na odběratele. Tento je povinen převzetí potvrdit na dodací list, nebo odpovídající doklad přepravce (soupiska).

3. Všechny produkty dodavatele jsou balením přiměřeným způsobem chráněny proti poškození při manipulaci a přepravě. Odběratel je povinen dodaný produkt při převzetí překontrolovat a při zjištění neshody ihned kontaktovat dodavatele a zaslat písemné oznámení o zjištěné neshodě v souladu s bodem VI VOP.

4. Pokud je odběratel v prodlení s úhradou svých závazků vůči dodavateli více jak 14 dní, nebo jeho závazky překročí celkovou sumu 20.000 Kč, je dodavatel oprávněn pozastavit výrobu a dodávku ze všech běžících smluv až do doby úhrady všech závazků odběratele dodavateli. Připsáním poslední dlužné částky na účet dodavatele začínají od začátku běžet sjednané lhůty plnění. Dodavatel je v těchto případech dále oprávněn požadovat zálohovou platbu na jejich realizaci – lhůty plnění pak začínají běžet dnem uhrazení zálohové faktury - připsáním částky na účet dodavatele.

5. Pokud nemůže dodavatel splnit své závazky přímo či nepřímo, z příčin, které nemůže ovlivnit (jako jsou např. válka, hrozba války, povstání, sabotáž, požár, teroristický útok nebo jeho hrozba, bouře, povodeň, výbuch, přírodní pohromy, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, stávka, úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky dodavatele nebo jeho subdodavatelů, dodávky dodavatelů, změna celních předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu), a které jsou způsobilé mu zabránit v plnění smlouvy, dodavatel o tom neprodleně odběratele uvědomí a dohodne se na dalším postupu. Lhůta plnění se tím přiměřeně prodlouží. V těchto případech není povinna ani jedna smluvní strana nahradit druhé straně vzniklé škody včetně ušlého zisku.

6. Dodavatel si vyhrazuje právo odebrat si nazpět a opětovně prodat jakékoli produkty, ke kterým si ponechává vlastnické právo, přičemž souhlas dodavatele s držením produktů odběratelem, jakož i jakákoli další práva, kterými by odběratel disponoval ve vztahu k držení produktů, v každém případě zanikají: jestliže odběratel nezaplatí jakoukoli částku, již bude dodavateli dlužit (ať již ve vztahu k produktům či jiné souvislosti).

7. Dodavatel neponese vůči odběrateli žádnou zodpovědnost v případě, že použitím produktů dojde k jakémukoli porušení či domnělému porušení práv jakékoli třetí strany. Dodavatel je povinen odběrateli předem oznámit vznesení či hrozbu vznesení jakéhokoli nároku či soudního nároku v souvislosti s porušením či domnělým porušováním práv jakékoli třetí strany. Dodavatel bude mít nad takovýmito nároky kontrolu a rozhodne o přijetí příslušných kroků způsobem, k němuž bude oprávněn. Odběratel poskytne dodavateli na jeho požádání veškerou přiměřenou podporu. Náklady na řízení soudních procesů strany ponesou v té míře, v jaké o těchto nákladech samy rozhodnou. Tato smlouva, a/anebo jakákoli smlouva týkající se prodeje, neposkytuje odběrateli žádná práva ve vztahu k duševnímu vlastnictví dodavatele, mezi jinými včetně autorských či patentových práv, případně práv na ochrannou známku, model či design. Odběratel se zavazuje, že ve vztahu k produktům a k jejich budoucímu vývoji a/anebo novým výrobním postupům nezpřístupní třetím stranám žádné informace.

V. Záruka

1. Na dodané produkty je poskytována záruka 6 měsíců.

2. Dodavatel zaručuje, že v záruce produkty nebudou obsahovat žádné závady materiálu ani provedení, jestliže jejich použití a způsob manipulace s nimi bude probíhat běžným způsobem: uložení v nepoškozených, originálních obalech, relativní vlhkost běžného prostředí (50 ± 5%), teplota (22 °C ± 2 °C), skladování mimo dosah přímého slunečního záření, sálavého tepla, ochrana před zemní či jinou vlhkostí, znečištěním, povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením. Spolu s produkty by neměly být uloženy látky, ze kterých se mohou uvolňovat chemické výpary, zejména látky obsahující změkčovadla, nebo rozpouštědla apod.

Záznam na teplocitlivém papíru chránit před sluncem, teplotou nad 40°C, měkčeným PVC, uhlovým a samopropisovacím papírem, organickými rozpouštědly, změkčovadly a lepidly. Ukládání produktů v kotoučích horizontálně, spotřebovávání nejstarších skladovaných produktů jako prvních, znovu zabalení částečně spotřebovaných produktů do jejich originálních obalů.

Samolepicí materiály se aplikují na rovný, suchý, nemastný povrch zbavený všech nečistot, v prostředí s podmínkami uvedenými výše.

3. Dodavatel nezodpovídá za závady produktů vzniklé jeho běžným opotřebením. Dodavatel neposkytuje ve vztahu k produktům žádné další záruky, výslovné ani odvozené. Za veškeré nároky vznesené třetími stranami bude zodpovídat odběratel. Tato záruka může být uplatňována výhradně odběratelem a nikoli zákazníky odběratele a nebo uživateli jeho zboží.

VI. Reklamace

1. Pokud se obě strany nedohodnou jinak, základním předpokladem uplatnění reklamace neshod (vad) produktu je předložení (doručení) celého reklamovaného množství produktu v původních obalech, s původním identifikačním značením balení i samotných produktů (identifikační přelepky) k posouzení a její písemné oznámení dodavateli.

Dodavatel má právo produkty bez originálního identifikačního značení nezařadit do reklamačního řízení a jejich reklamaci tak neuznat.

Řízení o neshodě (reklamační řízení) je dodavatelem zahájeno teprve dnem, kdy má k dispozici písemné oznámení neshody (uplatnění reklamace) a reklamovaný produkt fyzicky k dispozici k posouzení. O výsledku řízení písemně informuje odběratele.

Při posuzování neshody v reklamačním řízení dodavatel vychází výhradně z parametrů dohodnutých v odběratelsko-dodavatelském vztahu – smlouvě, nebo objednávce – a ve smyslu VOP dodavatele. Přihlíží při tom k technickým a technologickým možnostem zvolené výrobní technologie a podmínkám, za kterých odběratelsko-dodavatelský vztah vznikl.

V případě, že při posouzení reklamované vady dodavatel zjistí, že reklamace není oprávněná, sdělí písemně tuto skutečnost odběrateli. Pokud je reklamovaný produkt v prostorách dodavatele, odešle jej tento na původní adresu odběratele. V tomto případě je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli náklady spojené s dopravou reklamovaného produktu.

2. Oprávněná reklamace

A. Odstranitelné vady

Pokud dodavatel, po posouzení reklamované vady, zjistí, že jde o vadu odstranitelnou, má odběratel právo na její bezplatné odstranění ve lhůtě dohodnuté s dodavatelem.

B. Neodstranitelné vady

Pokud dodavatel, po posouzení reklamované vady zjistí, že jde o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání zamýšlenému užívání produktu, má odběratel právo na jeho výměnu (náhradní plnění) ve lhůtě dohodnuté s dodavatelem, nebo právo od smlouvy odstoupit.

C. Nesoulad průvodní dokumentace (faktura, dodací list, přepravní list) s dodávkou produktu

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou / dodacím listem /přepravním listem a skutečně dodaným produktem (v druhu či množství), co nejdříve písemně kontaktuje dodavatele, který bezprostředně zjedná nápravu.

3. Vyřízení reklamace

A. O výsledku reklamačního řízení je odběratel informován telefonicky, následně pak písemně - s uvedeným způsobem uzavření reklamace. V případech, kdy jsou, na základě oprávněné reklamace neshody, přijata následná nápravná, nebo preventivní opatření k zamezení jejich opakování, má odběratel právo být o nich informován.

B. Dodavatel informuje odběratele o výsledku reklamačního řízení nejpozději do 30 dnů od převzetí záznamu o neshodě (Reklamačního protokolu) a reklamovaného produktu k posouzení, pokud nebude oběma stranami dohodnuta jiná lhůta. V případě, že odběratel neposkytne nezbytnou součinnost při reklamačním řízení, nebo pokud se vyskytnou jiné nepředvídatelné okolnosti, které nemůže dodavatel ovlivnit, prodlužuje se tato lhůta adekvátně. Odběratel je o těchto důvodech dodavatelem informován.

Při zjevném poškození produktu během dopravy odběratel, dle svých možností, zajistí důkazy (fotodokumentace, poškozený produkt, balení, apod.) o poškození produktu dopravcem, které předá dodavateli.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Při prodeji všech svých produktů dodavatel předpokládá, že se odběratel nezávisle a svobodně rozhodl o jejich vhodnosti pro zamýšlené užití.

2. Dodavatel odpovídá za případné škody vzniklé jeho činností do její skutečné výše, maximálně však do částky hodnoty nedodaného či vadně dodaného zboží.

3. Žádné zřeknutí se práv, nároků, žádné změny či dodatky výše uvedených podmínek nejsou možné a platné, pokud nejsou dohodnuty písemnou formou.

4. Podmínky sjednané kupní smlouvou, dodatkem ke kupní smlouvě nebo potvrzenou písemnou objednávkou mají před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami přednost. Všechny ostatní právní vztahy a povinnosti smluvních stran budou řešeny dle Občanského zákoníku – Zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, platných v České republice.

5. Sporné otázky, které vyplynou z dodavatelsko odběratelských vztahů, budou odběratel s dodavatelem řešit přednostně osobním či písemným kontaktem a soudní spor budou považovat za krajní řešení.

6. V případech potřeby překladu smluv a těchto Všeobecných obchodních podmínek do jiného jazyka se má za to, že pro jejich výklad je rozhodující jejich česká verze. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, zveřejněné na www.tecompaper.cz, nabývají platnosti i účinnosti dnem 1.1.2014.